Privatumo politika

I.  Sąvokos

 1. Interneto svetainė – internetinė svetainė, kurios adresas www.biurvita.lt
 2. Pirkėjas – bet kuris interneto svetainėje užsiregistravęs fizinis asmuo arba nurodytas juridinio asmens kontaktinis asmuo.
 3. Pardavėjas –  UAB "Naujoji Vita" , juridinio asmens kodas 120966392 , registruotos buveinės adresas Ateities g.10A, Vilnius
 4. Prekės – Interneto svetainėje Pirkėjo užsakomos prekės.
 5. Paslaugos – Interneto svetainėje Pirkėjo užsakomos Pardavėjo Pirkėjui teikiamos paslaugos.
 6. Privatumo politika – ši Privatumo politika, nustatanti Pirkėjo duomenų rinkimo, saugojimo bei naudojimo tvarką.

II. Bendrosios nuostatos

 1. Pirkėjo duomenys renkami, saugojami bei tvarkomi vadovaujantis šia Privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kitais taikomais teisės aktais. 
 2. Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Pirkėjas užsiregistruoja Interneto svetainėje (siekdamas pirkti Prekes/Paslaugas, prenumeruoti naujienas ir kt.) ir pateikia ar koreguoja bet kokius savo asmens duomenis, taip pat kai Pirkėjas pateikia bet kokią kitą asmeninę informaciją Interneto svetainėje, pavyzdžiui, atsiliepimus, komentarus ir pan.
 3. Pirkėjo duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas yra pirkimo-pardavimo sutarties (Pirkėjui siekiant įsigyti Prekes/Paslaugas iš Interneto svetainės) sudarymas ir vykdymas. 
 4. Pirkėjui užsiregistravus Interneto svetainėje, tačiau nesudarius pirkimo-pardavimo sutarties (neatlikus Prekių/Paslaugų užsakymo veiksmų), ir/ar Pirkėjui sutikus, kad jo duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais  teisėtas asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas yra jo sutikimas. Šis teisinis pagrindas Pirkėjui duomenų valdymui taikomas tiek, kiek duomenų valdymo nepagrindžia pirkimo-pardavimo sutarties vykdymas.
 5. Pardavėjas Pirkėjo pateiktus duomenis valdo ir tvarko šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. 
 6. Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, CV, išsilavinimas, darbo patirtis, ir kita informacija, jeigu nurodote) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate pateikdami juos mums, siekdami įsidarbinti UAB " Naujojo Vita".
 7. Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų. 

III. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

 1. Pirkėjo duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas yra pirkimo-pardavimo sutarties (Pirkėjui siekiant įsigyti Prekes/Paslaugas iš Interneto svetainės) sudarymas ir vykdymas:
  1. informacijos, susijusios su Prekių pardavimu, tvarkymui ir apdorojimui, Prekių pardavimui ir parduotų Prekių įvertinimui;
  2. informacijos, susijusios su Paslaugų teikimu, tvarkymui ir apdorojimui, Paslaugų teikimui ir suteiktų Paslaugų įvertinimui;
  3. statistiniais ir tiesioginės rinkodaros tikslais;
  4. kitais teisėtais tikslais.
 2. Pirkėjo duomenys statistiniais tikslais tvarkomi taip, kad nebūtų atskleista Pirkėjo asmens tapatybė.
 3. Pirkėjo, kurio duomenys valdomi sutarties vykdymo pagrindu, asmens duomenys saugomi 10 metų nuo paskutinės pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo operacijos dienos.
 4. Pirkėjo, kurio duomenys valdomi jo sutikimo pagrindu, asmens duomenys saugomi ne ilgiau negu trejus metus nuo sutikimo davimo dienos.
 5. Kandidatų asmens duomenis saugome tol kol vyksta atranka į konkrečia poziciją. Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstus CV ir kitus duomenis, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 1 metus nuo atrankos į konkrečią poziciją pasibaigimo momento.

IV. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

 1. Pardavėjas turi teisę perduoti Pirkėjo duomenis trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu:
  1. siuntų pristatymo tarnyboms, krovinių pervežimo įmonėms teikiami Pirkėjo duomenys, reikalingi Prekių pristatymui;
  2. prekių gamintojui/tiekėjui gali būti teikiami Pirkėjų atsiliepimai apie Prekes;
  3. kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.

V. Asmens duomenų pateikimas, koregavimas ir pašalinimas

 1. Pirkėjas privalo pateikti asmens duomenis registracijos Interneto svetainėje metu, jeigu siekia Interneto svetainėje pirkti Prekes ir/ar gauti Pardavėjo naujienlaiškius.
 2. Pirkėjas užtikrina, kad jo Interneto svetainėje pateikti asmens duomenys būtų teisingi bei aktualūs, t.y. pasikeitus asmens duomenims Pirkėjas privalo juos atnaujinti pateikdamas naujus teisingus duomenis.
 3. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją elektroniniu paštu info@biurvita .lt ir prašyti, kad Pardavėjas leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Pardavėjo turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs. Pirkėjas taip pat turi teisę prašyti pardavėjo ištrinti arba apriboti tvarkymą tokių duomenų, kurie tvarkomi Pirkėjo sutikimo pagrindu. 
 4. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu info@biurvita.lt atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti tuos savo asmens duomenis, kurie tvarkomi asmens sutikimo pagrindu, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Pirkėjui atšaukus savo sutikimą, Pirkėjo paskyra Interneto svetainėje panaikinama . Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi. Taip pat Pirkėjas turi teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą). Manydamas, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant duomenų apsaugos reikalavimus, Pirkėjas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

VI. Baigiamosios nuostatos

 1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai paskelbdamas Interneto svetainėje arba informuodamas Pirkėjus elektroniniu paštu. Nauja Privatumo politikos redakcija įsigalioja nuo jos paskelbimo dienos.
 2. Jei po Privatumo politikos pakeitimo Pirkėjas toliau naudojasi Interneto svetaine, perka Prekes/Paslaugas,   ir/arba nesiima jokių aktyvių veiksmų, išreiškiančių Pirkėjo prieštaravimą, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Privatumo politikos redakcija.
 3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, Pirkėjas turi teisę pasinaudoti savo teisėmis, nurodytomis VI str. 3-4 dalyse. Pirkėjo Prekių užsakymai, pateikti iki naujos Privatumo politikos redakcijos įsigaliojimo dienos, Šalims lieka privalomi vykdyti.